Wczesne wspomaganie rozwoju

Prowadzimy zapisy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z zaburzeniami komunikacji.

Zajęcia są skierowane do dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Udział w nich jest bezpłatny, trwają od 4 do 8 godzin w miesiącu i są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe